Retail Tour

Amazon go, New York City
Amazon go, sas d'entrée
Eataly, New York City Flatiron
Trader Joe’s Flatiron, New York
Fairway Market of Chelsea, New York
Whole Foods Market, New York, 450 W 33rd St